In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Prevádzkový poriadok Vínoboxu

Prevádzkový poriadok Vinoboxu Buket
v správe Buket, s.r.o.

> stiahnuť prevádzkový poriadok vo formáte .doc


Tento prevádzkový poriadok určuje pravidlá správania sa nájomcov Vinoboxov, nimi poverených osôb, či prípadných hostí v priestoroch Vinoboxu Buket v Pezinku.

1. Základné údaje o Vinoboxe

a) prevádzková doba: 10:00 - 22:00 hod. (možnosť individuálnej dohody)
prenájom Vinoboxu: na základe dohody
kapacita Vinoboxu: max. 25 osôb

b) prístup k Vinoboxu:
prístup: po cestných komunikáciách do Pezinka, ul. M.R.Štefánika 23,
cez kaviareň Sister´s
parkovacia plocha: áno, pred kaviarňou na hlavnej ceste

c) pohyb v interných priestoroch: vchod do Vinoboxu z priestorov kaviarne
uloženie bezpečnostného kľúča od Vinoboxu: v kaviarni Sister´s

d) protipožiarne zabezpečenie budovy: hasiaci prístroj

2. Dodržiavanie poriadku, bezpečnosti, protipožiarnej ochrany, v priestoroch Vinoboxu Buket

Každá osoba vo Vinoboxe Buket, bez ohľadu na dôvod jej prítomnosti, je povinná:

  • oznamovať prenajímateľovi všetky závady v priestoroch Vinoboxu, najmä tie, ktoré môžu ohroziť život, či zdravie osôb,
  • neuskutočňovať akékoľvek zásahy na zariadení, najmä zásahy na zariadeniach elektrických, plynových a vykurovacích,
  • s odpadom manipulovať podľa pokynov prenajímateľa
  • neponechávať v priestoroch Vinoboxu vrátane vstupných chodieb a schodíšť a najbližšom okolí akékoľvek odpadky, či neporiadok
  • dodržiavat všeobecne platné protipožiarne predpisy
  • chovať sa slušne a nehlučne
  • používať toalety v priestoroch priľahlej kaviarne
  • rešpektovať priestor Vinoboxu a priľahlé chodby ako nefajčiarsky a vyuzívať na fajčenie priestor kaviarne

Za porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku je možné zo strany prenajímateľa uplatniť platné právne predpisy a v prípade spôsobenia škody, túto vymáhať od tej osoby, ktorá škodu preukázateľne spôsobila.